Ponúkame Vám psychologické poradenstvo a odborné konzultácie liečenie rozhovorom. Ako psychológovia nemôžme predpisovať žiadne lieky na predpis, ani antidepresíva (to môžu robiť psychiatri). Sme frekventantky a absolventky psychoterapeutického výcviku, samozrejmosťou našej práce je, že všetci členovia “O dušu“ sa neustále vzdelávame a pracujeme pod supervíziou.

                  Vo vykonávaní nášho remesla je kladený veľký dôraz na zodpovedné zaobchádzanie s nami samotnými, s našou úlohou a s každým človekom, s ktorým vstupujeme do dôverného pracovného vzťahu. 

1. absolútna spoľahlivosť a ochrana osobných údajov

Ako psychológovia sme právne povinní zachovávať mlčanlivosť. Koniec koncov, kvalitný pracovný vzťah sa zakladá na veľmi súkromných a osobných informáciách, ktoré klient do stretnutí prináša a našou úlohou je narábať s nimi primerane citlivo a s plnou vážnosťou.

Psychológ je viazaný absolútnou mlčanlivosťou s ohľadom na osobné informácie klienta a jeho blízkych a veľmi citlivo a kompetentne zachádza a spracováva to, čo klient zdieľa. Žiadnu informáciu o klientovi neposkytne bez jeho súhlasu. Výnimkou sú napr. mladistvé deti bez právnej spôsobilosti alebo prípady, kedy sa jedná o ohrozenie ďalších osôb. V tomto prípade je oznamovacia povinnosť a povinnosť prekaziť trestný čin nadradená profesijnej povinnosti mlčanlivosti.

2. spolupráca medzi klientom a psychológom

Naša spolupráca je dôležitým kľúčom pri riešení vášho problému a vzájomná dôvera je jej základným kameňom.

3. trvanie jedného sedenia

Jedno stretnutie trvá 50 minút.

S párom alebo rodinou trvá stretnutie 75 minút.

Pokiaľ cestujete z ďaleka, alebo ak je to z iných dôvodov užitočné, môže mať zmysel po vzájomnej dohode stretnutie predĺžiť.

4. frekvencia stretnutí

Naše sedenia sa môžu opakovať v 2-týždňových ale aj týždňových intervaloch. Na konci každého stretnutia sa spoločne rozhodujeme, kedy má ďalšie sedenie pre obe strany význam.

Zmeny vždy vyžadujú čas, aby sa mohli prejaviť v každodennosti.

5. trvanie spolupráce

Úspešná spolupráca nemusí nutne trvať dlhú dobu. Možno však bude potrebné, aby sme stretávaniam venovali dlhší čas, aby sme mohli vidieť skutočné výsledky. V priebehu môžu nastať aj kritickejšie fázy a z hľadiska procesu práce na zmene sú normálne. Človek je ľudská bytosť a nie stroj.

6. poplatky

Poplatok sa líši od psychológa. Cenník nájdete pri osobnom profile každej z nás.

7. zrušenie termínu

Presunutie alebo zrušenie dohodnutého termínu by malo byť výnimkou a podľa možností oznámené 24 hodín dopredu (telefonicky, SMS, emailom).

Ak tak klient neurobí a rozhodne sa sedenie nevyužiť, rešpektujeme to ako jeho voľbu, avšak sedenie je potrebné uhradiť, ako by prebehlo.

8. súkromné kontakty

Psychologická odborná spolupráca a súkromné známosti sa vylučujú z metodických i etických dôvodov.

9. ukončenie spolupráce

Má význam diskutovať a plánovať ukončenie spoločnej práce už v jej priebehu.

Ak by ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu spoluprácu prerušiť, odporúčame absolvovať posledné – záverečné stretnutie.

10. ďalšie

Paralelne prebiehajúca individuálna alebo skupinová terapia môže mať negatívny účinok na našu spoluprácu. Odporúčame, aby klient konzultoval so svojim psychológom spoluprácu s ďalšími odborníkmi. 

Pre podporu zmeny môže byť po vzájomnej dohode na konkrétne stretnutie prizvaná aj ďalšia osoba – váš blízky alebo odborník, prípadne tzv. reflektujúci tím psychoterapeutov vo výcviku. Ak je to možné uskutočniť, navrhneme to vo vhodnom čase a dohodneme sa o priebehu.

Žiadna osoba nebude na konzultácie prizvaná bez Vášho dobrovoľného súhlasu.